МАКЕДОНСКИ ПРАВОГ©ВОРНИК

  Внесување нов збор...   Чистење на пребарувањата  Подредување

COM_FABRIK_ORDERУпотребуван израз
COM_FABRIK_ORDERПравоговорно COM_FABRIK_ORDERПравописно Толкување
људскост човечност
искочи излезе
испадна
скокна
одскокна
[србизам]
фиктивно привидно
непостоечко
дифолт зададеност [default - eng.]
аспирации посакувања
приклонувања
склоности
стремежи
идентификуван утврден
определен
издвоен
изедначен
Toggle hidden 1
Toggle hidden 2
Toggle hidden 3
Toggle hidden 4
Toggle hidden 5

zoofirma.ru