МАКЕДОНСКИ ПРАВОГ©ВОРНИК

  Внесување нов збор...   Чистење на пребарувањата  Подредување

COM_FABRIK_ORDERУпотребуван израз
COM_FABRIK_ORDERПравоговорно COM_FABRIK_ORDERПравописно Толкување
инфинити
учкурлук [наречје] црно на гаќите
р’п’љ [наречје] човек со испукани пети
дрпач [наречје прилепско] крадач
грабач
му го скрои ќуркот [наречје] му го скрои планот
му зеде мерка
ќурк [наречје] мерка, план
Toggle hidden 1
Toggle hidden 2
Toggle hidden 3
Toggle hidden 4
Toggle hidden 5

zoofirma.ru