МАКЕДОНСКИ ПРАВОГ©ВОРНИК

  Внесување нов збор...   Чистење на пребарувањата  Подредување

COM_FABRIK_ORDERУпотребуван израз
COM_FABRIK_ORDERПравоговорно COM_FABRIK_ORDERПравописно Толкување
бишка [наречје] свиња
чунки [наречје] значи, бидејќи
окрек [наречје: охридско] тиња
терлаци [наречје: охридско] влечки
черешна црешна
ифрит [наречје: охридско] лут
Toggle hidden 1
Toggle hidden 2
Toggle hidden 3
Toggle hidden 4
Toggle hidden 5

zoofirma.ru