МАКЕДОНСКИ ПРАВОГ©ВОРНИК

  Внесување нов збор...   Чистење на пребарувањата  Подредување

COM_FABRIK_ORDERУпотребуван израз
COM_FABRIK_ORDERПравоговорно COM_FABRIK_ORDERПравописно Толкување
грванало [наречје: гевгелиско] волан
мамалига [наречје] бакрданик, качамак
пеза [наречје] лутина
душеме [наречје] под
менте [наречје] ум, разум
сандалија [наречје] столица
Toggle hidden 1
Toggle hidden 2
Toggle hidden 3
Toggle hidden 4
Toggle hidden 5

zoofirma.ru