МАКЕДОНСКИ ПРАВОГ©ВОРНИК

  Внесување нов збор...   Чистење на пребарувањата  Подредување

COM_FABRIK_ORDERЗБОР
COM_FABRIK_ORDERПравоговор COM_FABRIK_ORDERПравопис Толкување
бр бр...
[(број)»]
ве ве... Ве...
в. вие
во во... в
ги ги...
в. тие
го го...
в. тој
• како туѓизам -
• • национална игра на Јапонците; ја играат двајца играчи со црни и бели камчиња на квадратна табла со 19 х 19 (361) полиња
[«(јап.)]
гр гр....
[(град)»]
Toggle hidden 1
Toggle hidden 2
Toggle hidden 3
Toggle hidden 4
Toggle hidden 5

zoofirma.ru