МАКЕДОНСКИ ПРАВОГ©ВОРНИК

  Внесување нов збор...   Чистење на пребарувањата  Подредување

COM_FABRIK_ORDERУпотребуван израз
COM_FABRIK_ORDERПравоговорно COM_FABRIK_ORDERПравописно Толкување
фуртуна [наречје, споменато во книгата "Јужномакедонски народни приказни" - С. Верковиќ] бура, невреме
дрскосерец [наречје] пролив
фљонго [наречје] машна, панделка, светкави ленти
буза [наречје] усна, муцка
ојтрина [наречје] утро
кабетлија [турцизам] виновен, сноси вина
Toggle hidden 1
Toggle hidden 2
Toggle hidden 3
Toggle hidden 4
Toggle hidden 5

zoofirma.ru