МАКЕДОНСКИ ПРАВОГ©ВОРНИК

  Внесување нов збор...   Чистење на пребарувањата  Подредување

COM_FABRIK_ORDERЗБОР
COM_FABRIK_ORDERПравоговор COM_FABRIK_ORDERПравопис Толкување
демонстрираат прикажат
претстават
аб • единаесеттиот (според старото сметање петтиот) месец од еврејската црковна година
[«(хебр)]|[(се паѓа во јули-август)»]
ад ад...
[(пекол)»]
• подземен свет според верувањето на старите Грци
[«(грч Hades)]
аз • име на првата буква од глаголицата
ак давачка
данок
плата
• давачка
• данок
• она што е право, што е пристојно
[«(тур hak)]
• плата
ал алов
отвореноцрвен
румен
• алов
[«(тур al)]
• отвореноцрвен
[«(тур al)]
• румен
[«(тур al)]
Toggle hidden 1
Toggle hidden 2
Toggle hidden 3
Toggle hidden 4
Toggle hidden 5

zoofirma.ru