• СТРАНАТА GOVOR.MK КОРИСТИ ОГРОМНИ ЈАЗИЧНИ БАЗИ..

  • ..СО НЕДЕЛНИ, ПОНЕКОГАШ И СЕКОЈДНЕВНИ НАДОГРАДБИ..

  • ..ИЗВОРЕН ДОСТАВУВАЧ ЗА ОНЛАЈН РЕЧНИЦИТЕ КАЈ ПОВЕЌЕТО МАКЕДОНСКИ ПОРТАЛИ...

  • ..НАМЕНСКА ПОСВЕТЕНОСТ ЗА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК...

  • ...СО ВКРСТЕНИ ПРЕБАРУВАЧКИ ИСХОДИ...

  • ...ЗА КОРИСТЕЊЕ СО НАПРЕДНИ СПОРЕДБЕНИ МОЖНОСТИ.

МАКЕДОНСКИ ПРАВОГ©ВОРНИК

  Внесување нов збор...   Чистење на пребарувањата  Подредување

COM_FABRIK_ORDERУпотребуван израз
COM_FABRIK_ORDERПравоговорно COM_FABRIK_ORDERПравописно Толкување
гувеење Молчаливо помалку срамежливо држење обично со исправено тело и поднаведната глава.
мамење Ставање во заблуда, заблудување, измамување.
ме боли лажичката Постар израз за болка во стомакот предизвикан од загриженост.
мужде Подарок (најчесто од ситна вредност) за оној кој носи добри вести.
калдиса се умори (балдиса, далдиса)
балдиса се умори (далдиса, калдиса)
далдиса се умори (балдиса, калдиса)
лелајка детска лулка
Toggle hidden 1
Toggle hidden 2
Toggle hidden 3
Toggle hidden 4
Toggle hidden 5
Toggle hidden 6
Toggle hidden 7

zoofirma.ru