Грешка
  • На ReCaptcha и треба јавен клуч за да ги постави параметрите. Контактирајте го администраторот.
 

МАКЕДОНСКИ ПРАВОГ©ВОРНИК

  Внесување нов збор...   Чистење на пребарувањата  Подредување

COM_FABRIK_ORDERУпотребуван израз
COM_FABRIK_ORDERПравоговорно COM_FABRIK_ORDERПравописно Толкување
поуздано доверливо
поверливо
[србизам]
чуму чему чему
радозналост љубопитност [србизам]
дискусија советување [предлог]
нажалост за жал [србизам]
компресирање набивање
збивање
Toggle hidden 1
Toggle hidden 2
Toggle hidden 3
Toggle hidden 4
Toggle hidden 5

zoofirma.ru