Влезен образец

Образец за внесување во Македонскиот Правоговорник.

Правоговорник
  • id

Го поздравуваме учеството во збогатување на Македонскиот Правоговорник.

* Новододадените зборови се сместени на последната страница.

МАКЕДОНСКИ ПРАВОГОВ©РНИК

  Внесување нов збор...   Чистење на пребарувањата  Подредување

COM_FABRIK_ORDERЗбор
COM_FABRIK_ORDERПравоговор COM_FABRIK_ORDERПравопис Толкување
ом • единица за мерење на електричниот отпор; се бележи со знакот q
[«(по името на германскиот физичар Г. С. Ом, 1787-1854), (физ.)]
он он... она, оно, они в. тој, таа, тоа, тие
оф • во филмскиот јазик: назив за гласови, шумови и разни звучни ефекти што доаѓаат надвор од кадарот
[«(анг. off)]
пи • грчко име за буквата 'п'
[«(грч. π)]
• скратеница за зборот periphereia (обем): Лудолфов број, т. е. односот на пречникот на кругот спрема обемот
[«(мат.)]
по по... (предл.); пó мене, пó тебе, пó него
по... (предл.); по мене, по тебе, по него
ри • мера за должина во Јапонија
[«(јап.)]|[(копнен ри = 3, 927 км; морски ри = 1, 852 км)»]
ро • вештачки јазик што настанал околу 1906 година (го создал Едвард Фостер од Охајо, САД); ги отфрла сите постојни зборови и корени и се засновува врз 'анализа и класификација на идеите'
са са... са зима, са лето, са ноќ, са година
св св...
[(свеска, свети)»]
се сé;...сé уште
се... в. сум
се... се ближат
се;...се уште
си си... в. сум си, себе си
см см...
[(сантиметар)»]
Toggle hidden 1
Toggle hidden 2
Toggle hidden 3
Toggle hidden 4
Toggle hidden 5
Toggle hidden 6
Toggle hidden 7
Toggle hidden 8
Toggle hidden 9
Toggle hidden 10
Toggle hidden 11

zoofirma.ru