Влезен образец

Образец за внесување во Македонскиот Правоговорник.

Правоговорник
  • id

Го поздравуваме учеството во збогатување на Македонскиот Правоговорник.

* Новододадените зборови се сместени на последната страница.

МАКЕДОНСКИ ПРАВОГ©ВОРНИК

  Внесување нов збор...   Чистење на пребарувањата  Подредување

COM_FABRIK_ORDERЗБОР
COM_FABRIK_ORDERПравоговор COM_FABRIK_ORDERПравопис Толкување
ом • единица за мерење на електричниот отпор; се бележи со знакот q
[«(по името на германскиот физичар Г. С. Ом, 1787-1854), (физ.)]
он он... она, оно, они в. тој, таа, тоа, тие
оф • во филмскиот јазик: назив за гласови, шумови и разни звучни ефекти што доаѓаат надвор од кадарот
[«(анг. off)]
пи • грчко име за буквата 'п'
[«(грч. π)]
• скратеница за зборот periphereia (обем): Лудолфов број, т. е. односот на пречникот на кругот спрема обемот
[«(мат.)]
по по... (предл.); пó мене, пó тебе, пó него
по... (предл.); по мене, по тебе, по него
ри • мера за должина во Јапонија
[«(јап.)]|[(копнен ри = 3, 927 км; морски ри = 1, 852 км)»]
Toggle hidden 1
Toggle hidden 2
Toggle hidden 3
Toggle hidden 4
Toggle hidden 5

zoofirma.ru