Влезен образец

Образец за внесување во Македонскиот Правоговорник.

Правоговорник
  • id

Го поздравуваме учеството во збогатување на Македонскиот Правоговорник.

* Новододадените зборови се сместени на последната страница.

МАКЕДОНСКИ ПРАВОГ©ВОРНИК

  Внесување нов збор...   Чистење на пребарувањата  Подредување

COM_FABRIK_ORDERУпотребуван израз
COM_FABRIK_ORDERПравоговорно COM_FABRIK_ORDERПравописно Толкување
сардели вид кајсии (зердели)
зерде [наречје] жолто, русо, жолто-зелено, русокосо
пљагосан [наречје] ранет човек, раненик
пљага [наречје] рана
муфљуз [турцизам] користољубив, расипан човек, скапан
џастра [наречје, споменато во книгата "Јужномакедонски народни приказни" - С. Верковиќ] зора, мугра, разденување
Toggle hidden 1
Toggle hidden 2
Toggle hidden 3
Toggle hidden 4
Toggle hidden 5

zoofirma.ru