Влезен образец

Образец за внесување во Македонскиот Правоговорник.

Правоговорник
  • id

Го поздравуваме учеството во збогатување на Македонскиот Правоговорник.

* Новододадените зборови се сместени на последната страница.

МАКЕДОНСКИ ПРАВОГ©ВОРНИК

  Внесување нов збор...   Чистење на пребарувањата  Подредување

COM_FABRIK_ORDERУпотребуван израз
COM_FABRIK_ORDERПравоговорно COM_FABRIK_ORDERПравописно Толкување
пеза [наречје] лутина
душеме [наречје] под
менте [наречје] ум, разум
сандалија [наречје] столица
кибарлија [наречје] личен, убав
тутурутка [наречје] загулен/а
Toggle hidden 1
Toggle hidden 2
Toggle hidden 3
Toggle hidden 4
Toggle hidden 5

zoofirma.ru