Влезен образец

Образец за внесување во Македонскиот Правоговорник.

Правоговорник
  • id

Го поздравуваме учеството во збогатување на Македонскиот Правоговорник.

* Новододадените зборови се сместени на последната страница.

МАКЕДОНСКИ ПРАВОГОВ©РНИК

  Внесување нов збор...   Чистење на пребарувањата  Подредување

COM_FABRIK_ORDERЗбор
COM_FABRIK_ORDERПравоговор COM_FABRIK_ORDERПравопис Толкување
еж еж... ежови
ек ек... екот и екот екотот
ек... екот
ел ел:...Ел Араб, Шат ел Араб ела
[(дрво)»]
ем ем...
[(сврз.)»]
еп еп... епови
епос епоси
• подолг спев во кој се опишуваат херојските дела на некој човек или позначајни историски настани
[«(грч. epos)]
ер • парична единица во Норвешка, Шведска и Данска
[«(норв. оег)]|[(стоти дел од круната)»]
еј еј...
[(извик)»]
иб иб... ибид.
[(за лат. ibidem т. е. на истото место)»]
ид • целокупноста на психичкото што е дадено со раѓањето, затемнет и недостапен дел од личноста до кој делумно доаѓаме преку соништата и невротичните симптоми; Зигмунд Фројд (1856-1939) го опишува односот меѓу егото и идот како односот меѓу јавачот и коњот
[«(лат. id тоа), (псих.)]
им им... в. тие
кг кг...
[(килограм)»]
кл кл...
[(килолитар)»]
Toggle hidden 1
Toggle hidden 2
Toggle hidden 3
Toggle hidden 4
Toggle hidden 5
Toggle hidden 6
Toggle hidden 7
Toggle hidden 8
Toggle hidden 9
Toggle hidden 10
Toggle hidden 11

zoofirma.ru