Влезен образец

Образец за внесување во Македонскиот Правоговорник.

Правоговорник
  • id

Го поздравуваме учеството во збогатување на Македонскиот Правоговорник.

* Новододадените зборови се сместени на последната страница.

МАКЕДОНСКИ ПРАВОГ©ВОРНИК

  Внесување нов збор...   Чистење на пребарувањата  Подредување

COM_FABRIK_ORDERУпотребуван израз
COM_FABRIK_ORDERПравоговорно COM_FABRIK_ORDERПравописно Толкување
тупуресах [наречје] паднав
се удрив
системски целински [предлог]
целесообразно [предлог]
пепун [наречје] диња
нојзте [наречје: гевгелиско] нозете
јаудија [наречје: тетовско] скржавец
пајнца [наречје] издлабен сад од дрво. Исто како копанка и паница.
Toggle hidden 1
Toggle hidden 2
Toggle hidden 3
Toggle hidden 4
Toggle hidden 5

zoofirma.ru