Влезен образец

Образец за внесување во Македонскиот Правоговорник.

Правоговорник
  • id

Го поздравуваме учеството во збогатување на Македонскиот Правоговорник.

* Новододадените зборови се сместени на последната страница.

МАКЕДОНСКИ ПРАВОГОВ©РНИК

  Внесување нов збор...   Чистење на пребарувањата  Подредување

COM_FABRIK_ORDERЗбор
COM_FABRIK_ORDERПравоговор COM_FABRIK_ORDERПравопис Толкување
бр бр...
[(број)»]
ве ве... Ве...
в. вие
во во... в
ги ги...
в. тие
го го...
в. тој
• како туѓизам -
• • национална игра на Јапонците; ја играат двајца играчи со црни и бели камчиња на квадратна табла со 19 х 19 (361) полиња
[«(јап.)]
гр гр....
[(град)»]
да да... Да Винчи; Леонáрдо да Винчи
да... Да Винчи; Леонардо да Винчи
дг дг...
[(дециграм)»]
де де... Де Гол, Шарл де Гол; Де Сосир, Фердинáнд де Сосир
де... Де Гол, Шарл де Гол; Де Сосир, Фердинанд де Сосир
дл дл...
[(децилитар)»]
дм дм...
[(дециметар)»]
др др....
[(другар)»]
Toggle hidden 1
Toggle hidden 2
Toggle hidden 3
Toggle hidden 4
Toggle hidden 5
Toggle hidden 6
Toggle hidden 7
Toggle hidden 8
Toggle hidden 9
Toggle hidden 10
Toggle hidden 11

zoofirma.ru