Влезен образец

Образец за внесување во Македонскиот Правоговорник.

Правоговорник
  • id

Го поздравуваме учеството во збогатување на Македонскиот Правоговорник.

* Новододадените зборови се сместени на последната страница.

МАКЕДОНСКИ ПРАВОГОВ©РНИК

  Внесување нов збор...   Чистење на пребарувањата  Подредување

COM_FABRIK_ORDERЗбор
COM_FABRIK_ORDERПравоговор COM_FABRIK_ORDERПравопис Толкување
демонстрираат прикажат
претстават
аб • единаесеттиот (според старото сметање петтиот) месец од еврејската црковна година
[«(хебр)]|[(се паѓа во јули-август)»]
ад ад...
[(пекол)»]
• подземен свет според верувањето на старите Грци
[«(грч Hades)]
аз • име на првата буква од глаголицата
ак давачка
данок
плата
• давачка
• данок
• она што е право, што е пристојно
[«(тур hak)]
• плата
ал алов
отвореноцрвен
румен
• алов
[«(тур al)]
• отвореноцрвен
[«(тур al)]
• румен
[«(тур al)]
ам • дел од коњска опрема за впрегање на коњот во кола
[«(тур ham)]
ан ан... анови • гостилница комбинирана со ноќевалиште
[«(тур han)]
ап ап... апови
ар ар... (за добиток), арови
ар... (мера за површина), ари
• единица за мерење површина = 100 м2
[«(лат area површина)]
ас ас... асови • во авијацијата пилот-ловец што се истакнува со својата вештина и што соборил многу авиони во воздушни битки
• единица во игрите со карти
[«(лат аѕ, assis)]|[(најчесто најсилна карта)»]
• првак во спортот
• староримска ситна пара и единица за тежина
• во тенисот поен постигнат од сервис
ат ат... атови • коњ, обично пастув од благородна раса
[«(тур at)]
Toggle hidden 1
Toggle hidden 2
Toggle hidden 3
Toggle hidden 4
Toggle hidden 5
Toggle hidden 6
Toggle hidden 7
Toggle hidden 8
Toggle hidden 9
Toggle hidden 10
Toggle hidden 11

zoofirma.ru