Влезен образец

Образец за внесување во Македонскиот Правоговорник.

Правоговорник
  • id

Го поздравуваме учеството во збогатување на Македонскиот Правоговорник.

* Новододадените зборови се сместени на последната страница.

МАКЕДОНСКИ ПРАВОГОВ©РНИК

  Внесување нов збор...   Чистење на пребарувањата  Подредување

COM_FABRIK_ORDERЗбор
COM_FABRIK_ORDERПравоговор COM_FABRIK_ORDERПравопис Толкување
АРЛ • кај тврдите дискови технологија на читање и запис на податоци што овозможува 25% поголема брзина од технологијата РЛЛ
[«(скр од анг advanced run-length limited), (комп.)]
АТА • албанска новинска агенција
[«(АТА, Albanian Telegraphic Agency)]
АТС • средство за заштита од тетанус; активно создава антитела во организмот (активна имунизација), а во случај на потреба се инјектираат готови антитела
[«(скр. за антитетанусен серум), (мед.)]|[(пасивна имунизација)»]
АФП • француска новинска агенција
[«(фр AFP, скр од Agence France Presse)]
ББС • телекомуникациски услужен сервис, претставува едноставна база на податоци преку која корисниците комуницираат, оставаат пораки, закажуваат дискусии, разменуваат информации и фајлови и др
[«(анг BBS, скр од bulletin board system електронска огласна табла), (комп.)]
БКД • начин на кодирање на долги децимални бројки со користење на фиксиран број на места 8 или 16, за да можат точно да се пресметуваат со компјутер
[«(анг. BCD, скр. од binary coded decimal бинарно кодирана децимала), (комп.)]
Бал • кај Феничаните, Филистејците и другите семитски народи бог, заштитник на плодоносните сили на природата, служењето на Бал понекогаш се вршело со принесување на човечки жртви
[«(хебр Baal господин), (мит.)]
Бес • староегипетско божество на музиката, радоста и брачната слога t
[«(мит.)]
Бог Бог...
[(христијански)»]
Бур • припадник на холандските колонисти што се населиле во 17. век на Носот Добра Надеж во јужна Африка
[«(хол. boer селанец)]
ВАН • регионална мрежа
[«IT terms gov. RM, (abb.)]|[(WAN)»]
ВИП • значајна личност (дипломат, уметник) што не подлежи на вообичаените процедури на аеродромите и царините
[«(анг. VIP, скр. од Veri Important Person)]
Toggle hidden 1
Toggle hidden 2
Toggle hidden 3
Toggle hidden 4
Toggle hidden 5
Toggle hidden 6
Toggle hidden 7
Toggle hidden 8
Toggle hidden 9
Toggle hidden 10
Toggle hidden 11

zoofirma.ru