МАКЕДОНСКИ ПРАВОГ©ВОРНИК

  Внесување нов збор...   Чистење на пребарувањата  Подредување

COM_FABRIK_ORDERУпотребуван израз
COM_FABRIK_ORDERПравоговорно COM_FABRIK_ORDERПравописно Толкување
внедоапица [наречје] одненадеж, наеднаш, изненадно
згргулаен стуткан, свиткан, наведнат
џоџол [наречје] шупак, анус, газ
оље [наречје] изобилство
кикале [наречје] кученце
сардели вид кајсии (зердели)
Toggle hidden 1
Toggle hidden 2
Toggle hidden 3
Toggle hidden 4
Toggle hidden 5

zoofirma.ru