МАКЕДОНСКИ ПРАВОГОВ©РНИК

  Внесување нов збор...   Чистење на пребарувањата  Подредување

COM_FABRIK_ORDERЗбор
COM_FABRIK_ORDERПравоговор COM_FABRIK_ORDERПравопис Толкување
маргинализација странизирање [предлог]
истиснување
занемарување
маргинализиран странизиран [предлог]
истиснат
занемарен
претендент протежист [предлог]
тенденција тежнеење
намера
наклон
тенденциозност приклонетост
пристрасност
натежнатост
кандидат настојател [предлог]
протежист [предлог]
конкурент сонастојател [предлог]
сопротежист [предлог]
рецидив навратен
повратен
рецидивен навратувачки
повратнички
дистинкција разлаченост
разлачување
раздвојување
одвојување
дистинктивен раздвоив
раздвоен
одвоив
одвоен
разлачен
интерпретатор претставувач
толкувач
образложувач
објаснувач
Toggle hidden 1
Toggle hidden 2
Toggle hidden 3
Toggle hidden 4
Toggle hidden 5
Toggle hidden 6
Toggle hidden 7
Toggle hidden 8
Toggle hidden 9
Toggle hidden 10
Toggle hidden 11

zoofirma.ru