МАКЕДОНСКИ ПРАВОГОВ©РНИК

  Внесување нов збор...   Чистење на пребарувањата  Подредување

COM_FABRIK_ORDERМАКЕДОНСКИ
COM_FABRIK_ORDERПравоговор COM_FABRIK_ORDERПравопис Толкување
маргинализација странизирање; истиснување; занемарување
маргинализиран странизиран; истиснат; занемарен
претендент протежист
тенденција намера; наклон, тежнеење
тенденциозност приклонетост, пристрасност; натежнатост
кандидат настојател; протежист
конкурент сонастојател; сопротежист
рецидив навратен; повратен;
рецидивен навратувачки; повратнички
дистинкција разлаченост
дистинктивен раздвоив; раздвоен; одвоен
интерпретатор објаснувач; претставувач; толкувач; образложувач
Toggle hidden 1
Toggle hidden 2
Toggle hidden 3
Toggle hidden 4
Toggle hidden 5
Toggle hidden 6
Toggle hidden 7
Toggle hidden 8
Toggle hidden 9
Toggle hidden 10
Toggle hidden 11

zoofirma.ru